Nezapomeňte na náš
věrnostní program

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Pro urychlení reklamace zboží prosíme o vyplnění tohoto online formuláře.

Důležité dokumenty ke stažení

Jak postupovat v případě reklamace

Chcete reklamovat zboží

Pro urychlení reklamace zboží prosíme nejprve o vyplnění tohoto online formuláře. Reklamaci lze uplatnit na adrese provozovny prodávajícího, tj. AQUAZOO, Dr. Milady Horákové 2240/2, 66902 Znojmo, osobně,zasláním nebo oznámut jiným vhodným způsobem.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Upozornění: Peníze Vám vracíme jen na bankovní účet. Zboží nezasílejte na dobírku, nelze ho převzít. Vrácení peněz poštovní poukázkou není možné, děkujeme za pochopení. V případě neuznání reklamace nemá zákazník nárok na vrácení poštovného. V případě uznání reklamace, má zákazník nárok na opravněné náklady na zaslání reklamovaného zboží (nelze např.požadovat uhrazení nákladů na zaslání taxislužbou).

Vrácení zboží ve 14denní lhůtě

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu platným občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží a to buď zasláním elektronického nebo písemného odstoupení od kupní smlouvy nebo osobně . V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně v elektronické podobě uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Není potřeba uvádět důvod vrácení zboží. Peníze Vám budou vráceny nejpozději do 14 dnů. Platbu vrátíme po obdržení vráceného zboží nebo po věrohodném prokázání, že zboží bylo skutečně odesláno zpět, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Pozn.:  Odstoupení od smlouvy musí být odesláno odběratelem nejpozději poslední den 14denní lhůty od převzetí zboží. Následně doporučujme toto oznámení přiložit k vrácenému zboží. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli. Ustanovení o odstoupení ve 14 dnech bez udání důvodu se nevztahuje na obchodníky, kteří nakoupili zboží v rámci svých podnikatelských aktivit, a na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel může v případě využití práva na odstoupení od kupní smlouvy ve 14denní lhůtě od převzetí plnění odstoupit od kupní smlouvy a to buď zasláním elektronické podoby odstoupení od kupní smlouvy. Odběratel musí dodavateli vydat vše (rozumí se celou objednávku), co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Zboží by mělo být zasláno doporučeně a pojištěné pro případ poškození přepravcem. Zboží prosím nezasílejte na dobírku, nebude z technických důvodů převzato. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, může prodejce požadovat náhradu, zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, opotřebení zboží apod.). V případě vrácení oblečku je nutno jej vrátit naprosto čistý (bez chlupů atp.). Kupující vrací zboží na své náklady na adresu prodávajícího, tj. AQUAZOO, Dr. Milady Horákové 2240/2, 66902 Znojmo.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.

Ke stažení: Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (PDF) (verze DOC).

 

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY A ODPOVĚDI K REKLAMACÍM

 

 

1. Obdrželi jste poškozené zboží?

Při přebírání zboží od přepravce si, prosím, pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. Je-li zboží poškozeno, i přestože je obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti informovat buď přepravce nebo dodavatele.

Jedná-li se o doručení:

PPL, poškození zásilky oznamte telefonicky do tří pracovních dnů na tel. 225 331 500, nebo na telefon udaný na přepravním lístku, popřípadě využijte emailový kontakt: https://reklamace.ppl.cz/

DPD CZ, poškození oznamte telefonicky do tří pracovních dnů na tel. číslo uvedené na předávacím lístku nebo písemně na reklamace@dpd.cz (uveďte číslo balíku, Vaše iniciály, iniciály odesílatele a pokud možno, tak foto dokumentaci poškozené zásilky). Více informací o vyřizování reklamací DPD naleznete zde.

WE|DO (INTIME), poškození oznamte do dvou pracovních dnů na tel. 775 552 214 nebo písemně na obchod@petdiscont.cz (uveďte číslo balíku, číslo objednávky, Vaše iniciály,  iniciály odesílatele a pokud možno, tak foto dokumentaci poškozené zásilky)

2. Zjistil(a) jsem závadu na mém výrobku. Jaký je nejlepší možný postup pro reklamaci?

Reklamaci uplatněte na adrese výdejního místa, tj. AQUAZOO, Dr. Milady Horákové 2240/2, 66902 Znojmo, či jiným způsobem u prodávajícího. Reklamace musí být ze zákona vyřízena do 30 kalendářních dnů. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající vyzval kupujícího k doložení potřebných podkladů pro vyřízení reklamace (zboží, části zboží, preferovaný způsob řešení reklamace, jiné podklady apod.). Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

3. Doba pro vyřízení reklamace

Dodavatel vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůta k vyřízení reklamace neběží po dobu, po kterou zákazník neposkytuje součinnost potřebnou k vyřízení reklamace (například po dobu, po kterou i přes výzvu dodavatele nepředloží reklamované zboží).

4. Co vše je třeba pro uplatnění reklamace?

Pro co nejrychlejší vyřízení reklamace nám prosím dodejte:

 • Kopii dokladu o koupi či jiný doklad prokazující koupi zboží
 • Reklamační formulář z našich stránek
 • Telefonní číslo
 • Číslo objednávky nebo faktury nebo číslo balíku
 • Pokud je to účelné, tak fotodokumentaci
 • Přesný popis závady

 

5. Hradím náklady spojené s oprávněnou reklamací?

Náklady vzniklé v důsledku reklamace Vám rádi proplatíme za těchto podmínek:

 • reklamace bude oprávněná (nebude-li se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením,  běžným opotřebením zboží apod.),
 • podáte žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží. 
 • písemně doložíte výši nákladů (účtenka za poštovné, přepravní list apod.).

Upozornění: Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné, nikoliv za taxi službu).

7. V servisu mi sdělili, že zboží je neopravitelné a toto sdělení mohu doložit dokladem. Doporučili mi vrácení peněz u prodejce. Jak mám postupovat?

Oprávněnost Vaší reklamace bude na základě zaslaných dokumentů posouzena a o dalším postupu Vás budeme neprodleně písemně (elektronicky) informovat. V tomto případě bychom Vás požádali o zaslání opravného (montážního) a záručního listu na adresu AQUAZOO, Dr. Milady Horákové 2240/2, 66902 Znojmo.

Pokud nebudete spokojeni s výsledkem vyřízení reklamace, můžete se obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Veškeré informace k tomuto postupu naleznete na internetových stránkách www.coi.cz.